Fortrolighed, kLIENT- og datasikkerhed

HOS BUCH PEOPLE VÆRNER VI OM God behandling af dig og om DINE PERSONOPLYSNINGER OG FØLGER GOD DATABEHANDLINGSSKIK

Som psykolog har jeg altid været forpligtet af min tavshedspligt og værnet om fortrolighed og beskyttelse af personfølsomme oplysninger. Det er nemlig helt afgørende for det arbejde, jeg laver som psykolog, at mine klienter ved at fortrolighed er udgangspunkt for enhver henvendelse og det samarbejde, der foregår i klinikken. Det reguleres af psykologloven.

Med GDPR, (General Data Protection Regulation, i dansk tale, Persondataforordningen) som er EU’s persondataforordning, der trådte i kraft 25. maj 2018 understøttes dette yderligere, sådan at såvel almindelig som personfølsomme oplysninger skal beskyttes. Det betyder også at jeg i klinikken har iværksat en række organisatoriske og it sikkerhedsmæssige tiltag, som sikrer dine data. Således opbevares fysisk materiale med klientoplysninger aflåst, kommunikation af elektroniske klientoplysninger foregår over sikre forbindelser og opbevaring af klientoplysninger foregår i et lukket netværk, som er kontrolleret af klinikken og beskyttet med kryptering.

For dig betyder den ny lovgivning i praksis, at såfremt du skal maile med mig om personfølsomt indhold, vil du blive bedt om at skrive via mit krypterede mail system. Den første mail du sender mig er ikke sikker, men når jeg svarer dig, gør jeg det fra min sikre forbindelse. Når du så svarer på min mail, er også dit indhold krypteret. Det giver tryghed.

oplysninger om privatlivspolitik hos buch people og din sikkerhed

Jeg har tavshedspligt og journalpligt

Jeg har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller under samtalerne, og det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig, og det vi taler om.
Jeg må ikke udlevere journalen til andre end dig, uden dit samtykke. Som hovedregel fraråder jeg udlevering af journal, en journal indeholder typisk private oplysninger som ikke kommer andre ved. Jeg har pligt til at opbevare din journal sikkert og fortroligt.
Ny Europæisk lovgivning, GDPR, af 25/5-2018 (General Data Protection Regulation, i dansk tale, Persondataforordningen) kræver at jeg oplyser dig om følgende:

1. hvilke oplysninger og formålet?

Alle autoriserede psykologer har som nævnt pligt til at føre journal. Jeg beder derfor om dit fulde navn, adresse, mail og telefonnummer og dit cpr nummer, hvis du har en sygesikringshenvisning fra lægen. Jeg noterer hovedpunkterne i det vi snakker om og oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for behandling og rådgivning.

Udover de oplysninger, du selv fortæller, som jeg noterer om dig (jf ovenstående), kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. via din sundhedsforsikring eller læge. Typisk drejer det sig om informationer, som du selv har samtykket til må videregives.
Oplysningerne anvendes til brug for god samtale eller behandling og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg registrerer også oplysninger om dig, som navn og adresse, til brug for afregningsformål.

Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.

2. Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.
Gør du brug af en lægehenvisning via sygesikringen hos mig, skal jeg fortælle din læge, når du starter og når du afslutter dit forløb hos mig. Jeg giver kun lægen informationer om behandlingens indhold og/eller effekt heraf, såfremt du giver dit samtykke. Det følger af praksisoverenskomsten.

Kun med din tilladelse udfærdiger jeg erklæringer eller udtalelser til f.eks. forsikringsselskaber, Jobcentre og øvrige forvaltninger etc. (mod honorar svarende til længde og formål). En erklæringen indeholder kun de oplysninger, som er relevante for det formål, den skal tjene, og du får den til gennemlæsning inden den sendes. Jeg sender ikke oplysninger, du ikke ønsker, videre.
De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Hvis dit forløb eller din behandling hos mig helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region, kommune, et forsikringsselskab eller arbejdsplads, vil jeg også videregive oplysninger til den, der betaler. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for betaling af dit forløb/dine behandlinger. 

Hvis du gør mig opmærksom på at du er medlem af Sygesikringen Danmark, vil jeg også indberette dine behandlinger til dem, således at du modtager evt. tilskud på din konto.

I helt særlige tilfælde, hvor der er risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt eller underretningspligt, for at forebygge eventuel skade.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt i psykologloven og tilhørende bekendtgørelser. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Jeg må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af journalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

5. Klage

Hvis du er utilfreds med hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, vil jeg selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre det, du er utilfreds med.
Derudover kan klager over min behandling af dine personoplysninger indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Hvis du ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling, skal klagen indbringes til styrelsen for Patientklager. Klager kan også fremsættes for Psykolognævnet, som er tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer, og som vurderer, om en psykolog har udført sit arbejde med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, jf. Lov om psykologer. Såfremt du ønsker at klage over forhold vedrørende praksisoverenskomsten (POK), kan du henvende dig direkte til Region Hovedstaden. Klagen behandles i det regionale samarbejdsudvalget. Sagens parter kan anke en afgørelse til Landssamarbejdsudvalget.

6. Persondata fra kontaktformular på hjemmesiden

Buch People indsamler ikke personhenførbare oplysninger om besøgende på vores hjemmeside, medmindre du som besøgende selv giver Buch People oplysningerne ved udfyldelse af kontaktformularen på hjemmesiden. Vi behandler de personoplysninger, som du selv giver, f.eks. ved at sende en e-mail eller ved at bruge kontaktformularen på hjemmesiden. Personoplysningerne behandles med henblik på at kunne besvare henvendelser.

Hvis der på baggrund af henvendelsen etableres et klientforhold, opbevares mails og udleverende personoplysninger elektronisk. Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er fastlagt i psykologloven og tilhørende bekendtgørelser, se punkt 3.
Hvis henvendelserne på e-mail eller fra hjemmesidens kontaktformular ikke medfører, at der opstartes et forløb, slettes alle henvendelser umiddelbart efter, at det vurderes, at der ikke etableres et klientforhold.

Om retsgrundlaget for behandling af nævnte personoplysninger og lovhjemmel for dine rettigheder og mine forpligtelser, henvises der til: EU’s persondataforordning, Psykologloven med tilhørende bekendtgørelser, sundhedsloven, serviceloven, straffeloven, bogføringsloven og anden relevant lovgivning.

7. UTILSIGTEDE HÆNDELSER

Som del af sundhedsvæsnet er jeg forpligtet til at oplyse om og indberette utilsigtede hændelser. Hvis du oplever dette, kan du få flere oplysninger og indberette via dette link https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig

Psykolog Arendse Hovmand Buch
Buch People I/S.
Lyngby Hovedgade 96, st
2800 Kgs. Lyngby
wwwbuchpeople.dk
CVR: 31820375
mail : ahb@buchpeople.dk,
tlf: 40614969